• Publications
  • Influence
De halfgeknotte strandschelp, Spisula subtruncata, in de Nederlandse kustwateren in 2002
TLDR
Het RIVO heeft in het voorjaar van 2005 het bestand in de Nederlandse kustwateren geinventariseerd aan halfgeknotte strandschelpen in the Nederlands kustzone. Expand
De ontwikkeling van de japanse oester in Nederland (Waddenzee en Oosterschelde)
De oesterpopulatie is zodanig uitgebreid dat sinds 2004 in de standaard bemonsteringen naar andere schelpdieren oesters zo vaak worden aangetroffen dat het mogelijk is een gestandaardiseerde databaseExpand
Halfgeknotte strandschelp en Amerikaanse zwaardschede : een overzicht van bestaande kennis over visserij, economische betekenis, regelgeving, ecologie van de beviste soorten en effecten op het
Dit rapport is vervaardigd op verzoek van de opdrachtgever hierboven aangegeven en is zijn eigendom. Niets van dit rapport mag weergegeven en/of gepubliceerd worden, gefotokopieerd of op enige andereExpand
De relatie tussen bodemdieren en hydro- en morfodynamiek in het sublitoraal en litoraal van de Westerschelde
Deze studie, in opdracht van Rijkswaterstaat, heeft als doel de relatie tussen bodemdiergemeenschappen en abiotische omgevingsvariabelen nader te onderzoeken en daarmee een betere onderbouwing teExpand
PMR Monitoring natuurcompensatie Voordelta - bodemdieren 2004 - 2013
Met de aanleg van Maasvlakte 2 is de haven van Rotterdam uitgebreid. Maasvlakte 2 ligt in de Voordelta, een Natura 2000-gebied. In de Passende Beoordeling die in 2007 is uitgevoerd, is een aantalExpand
Effecten van garnalenvisserij in Natura 2000 gebieden
De garnalenvisserij is economisch en in aantallen schepen een van de belangrijkste visserijen in Nederland en opereert vooral binnen Natura 2000 gebieden. Voor zowel de Noordzeekustzone als deExpand
Natuurkwaliteit en biodiversiteit van de Nederlandse zoute wateren
Van de biodiversiteit in de Nederlandse zoute wateren is momenteel nog ongeveer 40% aanwezig van de biodiversiteit die zou bestaan in een oorspronkelijke, meer natuurlijke situatie. Deze conclusie isExpand
Het kokkelbestand in de Nederlandse kustwateren in 2005
TLDR
Het Nederlands Instituut voor Visserijonderzoek (RIVO) in opdracht van het ministerie van LNV in het voorjaar van 2005 het kokkelbestand (Cerastoderma edule) in de OostersChelde, de Westerschelde, the Waddenzee en the Voordelta geinventariseerd. Expand
De schelpdierbestanden in de Voordelta, 1993-1997
...
1
2
3
4
5
...