Jürgen Krämer

Suggest Changes

Writes About:

Learn More
3B ́¶μ`·f ̧˜1 o1⁄4»3⁄41⁄2H¿ÁÀ ·ÃÂ_ÄÅoyÆ_ÇÉÈÉÈaÆ_ ́F ́<ÇÉÊiË#ÄÍÌiÇÉÎ ÈÉÄ9Æ_ ́<·Sμ ·dÏ`Æ Ð ·doyÆ}ÄÊ ́SÑ ÒYÓ Æ_ ́ Æ_Ó Ä3⁄4ÔFÑ`ÄÍŠ ̧ Ï`Â_ ́FՏÄÍoŠoŠÇÖÊ`Ò Ê ÄÄμ`o~ ́ Ð Ê`ÄÍ× ·SÏ`Ï ÈÉÇÉÕf·dÆ_ÇÉ ́SÊ(More)
STUDY DESIGN Prospective, double-blind, reference-controlled, investigator-initiated, single center. OBJECTIVE To evaluate the efficacy of Autologous Conditioned Serum (ACS; Orthokine) for the(More)