• Publications
  • Influence
Sociala Mediers skeva bild av verkligheten och dess konsekvenser. : En korrelationsstudie mellan gymnasieelevers användande av Sociala Medier, Social jämförelse och Självkänsla
Syftet med denna studie var att undersoka sambanden samt eventuella konsskillnader mellan Social Jamforelse, Sjalvkansla och anvandande av Sociala  Medier hos gymnasieelever . Enkater delades ut tiExpand