Heinz Ulbricht

Learn More
m e n t a t o r miil3~e aus Antima~cerie bes tehen ~). W e n n diese B e h a u p t u n g r icht ig ist (und ebenso en t sp rechende Beh a u p t u n g e n ftir ~hnliche E x p e r i m e n t e ) , kOnnte m a n Sagen, dab der phys ika l i sche R a u m als soleher f ramer noch s y m m e t r i s c h ist gegent iber Spiegelung, d .h . der E r s e t z u n g yon R e(More)
  • 1