• Publications
  • Influence
Wartość i cena złoża
Metoda określania kryteriów przemysłowości zasobów złóż kopalin z warunków ekonomicznych
Kryteria przemys3owoœci lub inaczej „kryteria z3o¿a przemys3owego s1 to wymagania stawiane z3o¿u lub jego czêœci, w tym graniczne wartoœci parametrów z3o¿a, przy których jego eksploatacja jestExpand
...
1
2
3
4
...