Guru Pada Sen

Learn More
W i t h a b e n das Molekiil des 2-Methyl-( l in . n a p h t h o x a z o l ) 4 ,9-chinons i) in mann i g f a l t i ge r A r t n n d W e i se abgewande l t . Dabe i w u r d e ge funden , dab s u c h in 2 -S te l lung s u b s t i t u i e r t e I ineare Naph tho th iazo l -4 ,9 -ch inone , wie z . B . das 2-Methyl D e r i v a t (I), das W a c h s t u m y o n(More)