Learn More
Autorica proucava obilježja suvremenoga medijskoga diskursa, dakle temeljnoga diskursa u kojemu se ostvaruje publicisticki stil hrvatskoga standardnog jezika i usmjerava se na odstupanja. Ponajprije(More)