Frans Dekker

Learn More
  • Angela Stoof, Datawyse Druk, Maastricht, Proefschrift Ter, J J G Van Merriënboer, P A Kirschner +41 others
  • 2005
Dit onderzoek werd uitgevoerd in het kader van het Interuniversitair Centrum voor Onderwijsonderzoek. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder(More)
BACKGROUND Prophylactic treatment is an important but under-utilised option for the management of migraine. Patients and physicians appear to have reservations about initiating this treatment option. This paper explores the opinions, motives and expectations of patients regarding prophylactic migraine therapy. METHODS A qualitative focus group study in(More)
UNLABELLED Since the introduction of the bivalent human papilloma virus (HPV) vaccine in the Netherlands, migraine has been reported as a notable event in the passive safety surveillance system. Research on the association between HPV vaccination and migraine is needed. Therefore, potential migraine cases in 2008-2010 were selected from a group of general(More)
  • 1