• Publications
  • Influence
Интерен практикум по Растителна екологија и фитоценологија
Практикумот по предметот Растителна екологија и фитоценологија е наменет за студентите од Земјоделски факултет и ги содржи вежбите: 1. Микроклиматски мерења 2. Климатските елемнети и конструкција
Моноспитовско Блато: последното мочуриште во Македонија
Моноспитовското Блато е најпространото водно станиште од блатно-мочуришен тип во Република Македонија. Тоа денеска претставува само мал остаток од некогашните пространи површини под вода, трска и
Генетски ресурси на Capsicum spp. во генбанката на ЈНУ Институт за јужни земјоделски култури
Биодиверзитет е популарен начин да се опише разновидноста на живиот свет на Земјата и ги вклучува сите животни форми и екосистеми од кои тие се дел. Генетската разновидност во земјоделството
Содржина на некои биогени елементи и други физиолошки карактеристики кај пиперка (capsicum annuum l.) добиени во in vivo и in vitro услови
TLDR
“Capsicum annuum L.” is described as a “supericum of high potential for wound healing” in relation to conventional wisdom’s view of prolapse.
Растителна екологија и фитоценологијаИнтерна скрипта од предавања
Интерната скрипта по предметот Растителна екологија и фитоценологија е наменета за студентите од прв циклус студии на Земјоделски факултет, но е корисен материјал за студентите од другите науки како
Студија за одржлив развој на органското земјоделско производство во Источниот плански регион
Кон средината од минатиот век кај населението во одделни делови од светот, поучено од истражувањата дека постои директна врска од зачестената појава на малигни заболувања со неконтролираната употреба
Постапки за хигиена при берба и пакување на трпезно грозје
Материјалот е презентиран на еднодневната работилница „Постапки за хигиена при берба и пакување на трпезно грозје“ во организација на Канцеларијата за рурален развој, наменета за земјоделски
Упатство за правилно земање на почвени проби за агрохемиска анализа на почва
Упатството за правилно земање на почвени проби за агрохемиска анализа на почва е наменето за индивидуалните земјоделски производители, земјоделски стопанства, студентите кои студираат земјоделски
Водич за органско производство на маслинки
Прирачник за органско производство на маслинки. Упатството за работа е наменето за сите чинители кои учествуваат во процесот на производство на маслинки, организирано според принципите на
...
1
2
...