Evaggelos Kouremenos

  • Citations Per Year
Learn More
Georgios Hadjigeorgiou, Efthimios Dardiotis, Georgios Tsivgoulis, Triantafyllos Doskas, Damianos Petrou, Nikolaos Makris, Nikolaos Vlaikidis, Thomas Thomaidis, Athanasios Kyritsis, Nikolaos Fakas,(More)
Multiple sclerosis (MS) results in an extensive use of the health care system, even within the first years of diagnosis. The effectiveness and accessibility of the health care system may affect(More)
  • 1