Learn More
UDP-GlcNAc:Manα1-3R β1-2-N-acetylglucosaminyltransferase I (GlcNAc-T I; EC 2.4.1.101) catalyses the conversion of [Manα1-6(Manα1-3)Manα1-6][Manα1-3]Manβ-O-R to [Manα1-6(Manα1-3)Manα1-6](More)