• Publications
  • Influence
Zmluvné vzťahy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou
Autorka analyzuje Zakladnu zmluvu medzi Slovenskou republikou a Svatou stolicou a parcialne zmluvy z nej vyplývajuce. Zakladna zmluva je len vseobecna a ustanovila jasne a zavazne pravidla preExpand
Diplomatické styky Slovenskej republiky s Vatikánom v ich historickom kontexte
Zahranicna politika, ktorej sucasťou su i diplomaticke styky s inými statmi, je doležitou oblasťou cinnosti každeho statu. Autorka vo svojom prispevku mapuje diplomaticke styky Slovenskej republiky aExpand
Smerovanie cirkevnej politiky na Slovensku po roku 1989
Autorka vo svojom prispevku rozobera novu kvalitu cirkevnej politiky na Slovensku po historickom novembri 1989. Sucasťou spolocensko - politických zmien, bola aj zmena postavenia cirkvi aExpand