• Publications
  • Influence
Äldre medarbetare. En kvalitativ studie om medarbetares villkor i arbetslivet inom hälso- och sjukvården.
I denna fokusgruppsstudie har sjukvardens medarbetare studerats. Fokus for undersokningen har varit den aldre medarbetaren i syfte att undersoka olika faktorers betydelse for ett forlangt arbetsliv.Expand
  • 3
  • 1
Information vid dagkirurgi - patientuppfattningar
For att klara krav pa besparingar och effektivisering inom halso- och sjukvard har dagkirurgi som behandlingsform okat men aven som ett led av ny forskning och utveckling av kirurgiska behandlingsmExpand
Faktorer av betydelse för att sjuksköterskans överrapportering på en akutmottagning ska ske patientsäkert.
Akutmottagningens arbetsmiljo ar stressfylld och dynamisk. Den genomstrommas av ett hogt patientflode, som kraver snabb medicinsk vard och omvardnad. Den vanligaste informationsoverforingen mellan ...
Förändringar i svenskt vägväsende : en analys av Vägverkets bolagiseringsprocess 1990-1995.
Forandringar i svenskt vagvasende : en analys av Vagverkets bolagiseringsprocess 1990-1995.
Rec. av Sven Eric Lidman: Att förändra världen - men med måtta. Det svenska 1800-talet speglat i C. A. Agardhs och C. J. Boströms liv och verk, 1991.
Rec. av Sven Eric Lidman: Att forandra varlden - men med matta. Det svenska 1800-talet speglat i C. A. Agardhs och C. J. Bostroms liv och verk, 1991.
  • 1
Hur går ett företag tillväga för att skapa ett nytt “starkt” varumärke? : En fallstudie av Provobis Hotels
Konsten att bygga ett starkt varumarke ar en nodvandighet i dagens stenharda konkurrens. Risken ar att annars drunkna i det stora utbudet av budskap som var dag sands ut. I denna studie undersoker ...
Varje år drabbas 100 kvinnor i Sverige av cervixcancer i onödan
HPV-analyser bor inforas i den gynekologiska halsokontrollen av medelalders och aldre kvinnor. En pilotstudie visar att vi i Sverige i sa fall skulle kunna undvika mer an 100 fall per ar avExpand
Orsa - Stockholm - Capri - Engelsberg. Olof Arborelius 1842-1915. Exhibition catalogue, Kungliga Akademien för de fria konsterna, Stockholm.
Orsa - Stockholm - Capri - Engelsberg. Olof Arborelius 1842-1915. Exhibition catalogue, Kungliga Akademien for de fria konsterna, Stockholm.
...
1
2
3
...