Learn More
  • TEN PLATTELANDE, E M Elders, IN DE VERENIODE, STATEN VAN NOORD-AMERIKA, DOOR W. ROEPKE
  • Tijdschrift Over Plantenziekten
  • 2005
Her is slechts een kwestie van tijd of bestrijding van kamer-, stalen andere vliegen zal 0ok ten onzent de nodige aandacht trekken, vooral daar waar deze insecten bet meest hinderlijk optreden, b.v. op boerderijen, in stallen enz. De Redactie heeft daarom gemeend aan de hand van enkele Amerikaanse publicaties een indruk te geven van de wijze waarop men her(More)
  • 1