Dina Spierenburg

Learn More
In den nazomer 1932 maakte de afdeeling Kustvisseherij van het g i jks ins t i tuut w~or Biologiseh Visseherij Onderzoek den Plantenziektenkundigen Dienst er opmerkzaam op, d a t e r klaehten waren over ten ziekte in her zeegras, Zostera Marina L. De Heer Dr. B. HAVI~GA, chef van de afdeeling Kustvisscherij , schreef: ,,De bladeren worden voortijdig bruin.(More)
In den afgeloopen zomer wezen Ir F. H. MENRATH 1) e n Ir H. VAN REES, beiden assistent aan de Landbouwhoogeschool te Wageningen, er den Plantenziektenkundigen Dienst op, dat op hun proefvelden, respectievelijk van Professor BROEKEMA en van Professor MAYER GMELIN, een ernstige ziekte voorkwam in de bit tere en in de zoete (alcaloidvrije) lupinen.(More)
Uit bovenstaande oude gegevens maken we op, dat ziekten in boomen, en zeker in iepen, niet nieuw is. Ofschoon men het kwijnen en den dood der iepen aan verschillende oorzaken als gasvergiftiging en kevervraat wil toeschrijven, blijkt toch steeds, dat andere oorzaken wel vermoed, doch niet gevonden zijn geworden. Of men met de nu heerschende iepenziekte te(More)
Een artikel in her Tijdschrift over Plantenziekten, 16e jaargang, 4e afievering, April 1911, getiteld ,,HetLangendijker koolziekten-vraagstuk", door J. RITZEMA BOSen H. i~I. QCA~JER, vangt aan met dezen zin: ,,Do stork overdreven teelt van verschillende soorten van sluitkool en van bloemkool, en het daarmee gepaard gaande gebrek aan voldoende(More)
  • 1