• Publications
  • Influence
Negalios socialiniai vaizdiniai Lietuvos dienraščiuose
Viena is aktualiausių problemų negalės fenomeno psichosocialinėje struktūroje yra socialiniai negalios vaizdiniai. Jie leidžia analizuoti ne tik vyraujancias nuostatas, požiūrius ar vertybesExpand
  • 1
Social Images of Disability in Lithuanian Daily Newspapers
Social images of disability are one of the most important problems in the psychosocial structure of the phenomenon of disability. It allows not only to analyse the prevailing trends, approaches orExpand