Dejan Čotra

We don’t have enough information about this author to calculate their statistics. If you think this is an error let us know.
Learn More
Savremeni automobili mogu imati više desetina elektronskih kontrolnih jedinica (EKJ) koje izmedu sebe razmenjuju više stotina pa čak i hiljada različitih signala i poruka. Elektronske komponente medusobno komuniciraju putem mreža zasnovanih na protokolima kao što su CAN, FlexRay ili LIN. U ovom radu je opisano rešenje koje bazirano na tri modula koja se(More)
  • 1