Learn More
BACKGROUND Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS) is available in over 30 languages and a commonly used Patient-Reported Outcome (PRO) for assessment of treatment effects following knee(More)
Adrian Mas3oñ, Dariusz Witoñski, Ireneusz Pieszyñski, Andrzej Grzegorzewski, Marek Synder 1 Klinika Ortopedii i Ortopedii Dzieciêcej Uniwersytetu Medycznego, £ódŸ 2 Zak3ad Angiologii Katedry Anatomii(More)