Chi-Hung Yeh

Learn More
High-efficiency blue multilayer polymer light-emitting diode fabricated by a general liquid buffer method Shin-Rong Tseng a, Hsin-Fei Meng a,∗, Chi-Hung Yeh b, Huan-Chung Lai b, Sheng-Fu Horng b, Hua-Hsien Liao b, Chain-Shu Hsu c, Li-Chi Lin d a Institute of Physics, National Chiao Tung University, 1001 Ta Hsueh Road, Hsinchu 300, Taiwan, ROC b Institute of(More)
  • 1