• Publications
  • Influence
BUTIK FÖR ALLA? : Hur tillgängliga är butiker för fysiskt funktionsnedsatta konsumenter?
I samhallet i dag finns en mangd olika hinder for manniskor med fysisk funktionsnedsattning. Mot bakgrund av detta tog regeringen ar 2000 fram en nationell handlingsplan for handikappolitiken. DennExpand