• Publications
  • Influence
Determinants de la unió a glicogen i translocació de la glicogen sintasa
La glicogen sintasa (GS) es un enzim cabdal en el metabolisme de carbohidrats, catalitzant l’addicio d’un residu glicosil a l’extrem no reductor d’una cadena de glicogen preexistent. Les GSsExpand