• Publications
  • Influence
Mosselbanken en oesterbanken op droogvallende platen in de Nederlandse kustwateren in 2015: bestand en arealen
IMARES carried out mussel (Mytilus edulis) and oyster (Crassostrea gigas) stock assessments in the littoral areas of the Dutch Wadden Sea, Oosterschelde bay and Westerschelde estuary in 2015. BothExpand
Inventarisatie van Japanse oesterbanken in de ooesterschelde en Waddenzee in 2011
Het areaal aan oesterbanken is voor de Waddenzee geschat op 909 hectare. Hiervan is 743 hectare in het veld ingemeten en 166 hectare gereconstrueerd in GIS.
Ontwikkeling van banken Japanse oesters (Crassostrea gigas) op droogvallende platen in de Waddenzee
Na introductie van de Japanse oester (Crassostrea gigas) voor kweekdoeleinden in de zeventiger en tachtiger jaren en de opmars vanaf het eind van de negentiger jaren komt de soort nu algemeen in deExpand
Inventarisatie van het wilde kokkelbestand op de "Oude Wal" bij Schiermonnikoog op 26 augustus 2009
Op 26 augustus heeft een eendaagse inventarisatie plaatsgevonden van het wilde kokkelbestand en overige mollusken in de het intergetijde gebied de “Oude Wal” onder Schiermonnikoog. Er is bemonsterdExpand
Verkenning van de aanwezigheid van rifvormende schelpdierbanken op locaties voor nieuwe mosselpercelen : helpdeskvraag 2b in het kader van mosseltransitie (KD-2019-028)
In het kader van de mosseltransitie is er een serie kennisvragen geformuleerd gerelateerd aan (1) mosselzaadvisserij in relatie tot beschermde gebieden en (2) vragen gerelateerd aan de kweek vanExpand
Inventarisatie van het sublitorale wilde mosselbestand in de westelijke Waddenzee in het voorjaar van 2009
In opdracht van de PO2mosselcultuur is in het voorjaar van 2009 het mosselbestand in het sublitoraal van de Westelijke Waddenzee geinventariseerd. Het onderzoek is uitgevoerd door MARINX en IMARES enExpand
Mesheften (Ensis directus), Strandschelpen (Spisula subtruncata), Kokkels (Cerastoderma edule), Mosselen (Mytilus edulis) en Otterschelpen (Lutraria lutraria) in de Nederlandse kustwateren in 2009
TLDR
Het onderzoek is in eerste instantie gericht op de Amerikaanse zwaardschede (mesheften) (Ensis directus), de halfgeknotte strandschelp (Spisula subtruncata), de kokkel (Cerastoderma edule) and de gewone otterschelp (LutRaria lutraria). Expand
Het areaal aan mosselbanken op de droogvallende platen in de Waddenzee in het voorjaar van 2011
Dit onderzoek betreft een van de schelpdierinventarisaties die jaarlijks door Wageningen IMARES en MarinX worden uitgevoerd in samenwerking met de visserijsector en het Ministerie van ELI. De surveysExpand
...
1
2
3
...