• Publications
  • Influence
Deeltjesemissie door wegverkeer: emissiefactoren,deeltjesgrootteverdeling en chemische samenstelling
In deze literatuurstudie werden zowel gegevens over uitlaatgas-deeltjesemissie alsook over deeltjesemissie als gevolg van slijtage van banden, remvoering en wegdek ge-inventariseerd. Daarnaast werdExpand
  • 4
Bijdragen aan Colloquium 'Verkeer, Milieu en Techniek'. RIVM, Bilthoven, 29 juni 2000
Het RIVM heeft op 29 juni 2000 voor de tweede maal een colloquium georganiseerd getiteld 'Verkeer, Milieu en techniek'. Op dit colloquium zijn 31 papers gepresenteerd door een breed scala aan Expand
Quick scan milieu-effecten NotaMobiliteit
This report documents an analysis of the environmental impacts of policy proposals taken up in the new Dutch National Transport Policy Document for improvement of accessibility and reliability of theExpand
Quick Scan van de Beleidsnota Verkeersemissies
Evaluation of the Dutch policy document 'Transport emissions' by the Environmental Assessment Agency has led to three conclusions. First, the NOx goal for the transport sector for 2010 is achievableExpand
CO2-emissiereductie door wegverkeer; verkenning van vergaande maatregelen
De werkgroep 'broeikasgasemissies wegverkeer' (bestaande uit beleidsmedewerkers van de ministeries Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Economische Zaken en Verkeer en Expand
Actualisatie van de Emissieraming van SO2, NOx, NH3, NMVOS en fijn stof in 2010
Dit rapport bevat een actualisatie uitgevoerd in 2003 ten behoeve van de Uitvoeringsnota Verzuring en grootschalige luchtverontreiniging 2003
Bijdragen aan Colloquium 'Verkeer, Milieu en Techniek'. RIVM, Bilthoven, 24 september 1997
Op dit colloquium zijn 34 papers gepresenteerd door een breed scala aan onderzoekers van binnen en buiten het RIVM. Het onderwerp betreft de relatie tussen verkeer, milieu en techniek. Deze relatieExpand
Nieuwe snelle treinverbindingen tussen de Randstad en Noord Nederland: effecten op emissies en geluidhinder
Op verzoek van de projectorganisatie Zuiderzeelijn heeft het RIVM berekeningen uitgevoerd naar de effecten op emissies van de ingebruikname van een snelle verbinding tussen Schiphol en het noordenExpand
  • 3
Vergaande CO2-reducties: effecten op de emissies vanNOx, SO2, fijn stof en VOS
In de Vervolgnota Klimaatverandering is aangekondigd dat er een verkenning zou worden uitgevoerd naar de mogelijkheden om in Nederland een reductie van de broeikasgassen van 1% a 2% per jaar te Expand
Energiegebruik en emissies pervervoerwijze
Dit rapport vormt de basis voor een realistische vergelijking tussen verschillende personen- en goederenvervoerwijzen voor wat betreft energiegebruiks- en emissiefactoren. Veel aandacht wordt Expand
  • 9
...
1
2
...