Learn More
Гризењето нокти може да има значајна улога во развојот на некои аномалии и штетни последици врз орално-фацијалниот систем. Цел: Целта на студијата беше да се утврди преваленцијата на гризењето нокти(More)
  • 1