Learn More
مقدمه: زمان انتظار برای ملاقات پزشک یکی از شاخص‌های دسترسی مردم به خدمات بهداشت و درمان است و به عنوان یکی از شاخص‌های عملکرد، قابل اندازه‌گیری است. زمان انتظار طولانی، موجب عدم ارایه خدمات مطلوب،(More)