Beata Skolimowska

Suggest Changes
Learn More
BACKGROUND There has been a growing interest in studies examining the importance of the aquatic environment in non-invasive treatment of scoliosis. The water environment is an important element in(More)
STRESZCZENIE Wstêp. Zespó3 ciasnoty podbarkowej (ZCP) jest jedn1 z najczêstszych przyczyn postêpuj1cej dysfunkcji stawu barkowego. Celem pracy by3a ocena zmian w ruchomoœci czynnej stawu u osób z ZCP(More)
  • 1