Learn More
Hastalar ve yöntemler: Çalışmaya kesin RA tanısı konmuş 24 kadın hasta (ort. yaş 35.5±6.6 yıl; dağılım 38.3-42 yıl) dahil edildi. Değerlendirme tıbbi öykü, fizik muayene ve klinik araştırma ile(More)
  • 1