Learn More
GEREÇ VE YÖNTEM Çal›flmaya 12 hasta (11 erkek, 1 kad›n; ort. yafl 38.9±14.7 y›l) ve 5 sa¤l›kl› erkek (ort. yafl 32.2±7.9 y›l) kontrol grubu olarak al›nd›. Rekonstrüksiyon sonras› presentral ve(More)