• Publications
  • Influence
Novi trendovi u načinima i oblicima poslovnog komuniciranja
Rad se sastoji od teorijskog i prakticnog dijela. U teorijskom dijelu je opisan komunikacijski proces, verbalna i neverbalna poslovna komunikacija i