• Publications
  • Influence
Rödlistade arter i Sverige 2015
Sveriges rodlista 2015 ar resultatet av ett omfattande arbete utfort av ArtDatabankens organismgruppsansvariga tillsammans med over hundra av landets framsta artexperter. Rodlistan ar en objektiv
Tidigare brottslighets betydelse för påföljdsbestämningen
Foreliggande arbete behandlar tidigare brottslighets betydelse for pafoljdsbestamningen. Syftet ar att undersoka hur och varfor tidigare brottslighet tillmats betydelse vid bestamningen av pafoljd.
Sveriges arter och naturtyper i EU:s art- och habitatdirektiv : Resultat från rapportering 2019 till EU av bevarandestatus 2013-2018
Sverige har en variationsrik natur med storslagen fjallmiljo, myllrande vatmarker, vattendrag och sjoar, kust och hav, skogar och odlingslandskap, alla med ett rikt vaxt och djurliv. Den har fantas