• Publications
  • Influence
Undervisning för medveten närvaro på gymnasiet : En kvalitativ studie
Studien undersoker med kvalitativa metoder, hur medveten narvaro kan presenteras och hur det tas emot av elever pa gymnasiet. Medveten narvaro eller mindfulness syftar till att vara narvarande i stExpand
Hur lärare anpassar undervisningen för elever med språkstörning i årskursintervallet 1-9 i ämnet matematik.
Vi anvande oss av en kvalitativ forskningsansats, och som metod anvande vi oss av kvalitativa intervjuer, dar vi intervjuade tolv larare/speciallarare i arskursintervallet 1 - 9. Syftet var att undExpand