Learn More
زمینه و هدف: درد و خستگی از مشکلات شایع بعد از عمل بیماران تحت جراحی پیوند عروق کرونر می باشد. هدف از این مطالعه تعیین تأثیر ماساژ درمانی بر شدت درد و خستگی بعد از عمل بیماران تحت جراحی پیوند عروق(More)
زمینه و هدف:. ضرورت وجود پرستاران خلاق و نوآور در بخش های ویژه که مراقبت های پیچیده تر و منحصر به فرد به بیماران شدیدا بدحال ارائه می نمایند، احساس می شود. پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان نوآوری در(More)