• Publications
  • Influence
Escuelas, famílias y resultados académicos. Un nuevo modelo de análisis de las relaciones entre docentes y progenitores para el éxito de todo el alumnado
En este articulo se presenta un modelo de anal isis de las relaciones entre docentes y familias  basada en cuatro elementos: a) La metafora de la escuela como pais; b) El analisis critico de los Expand
  • 11
Itineraris educatius, equitat i èxit acadèmic: una anàlisi de les polítiques educatives actuals
Conferencia a carrec del pedagog, Antoni Tort de la Universitat de Vic, sobre els plantejaments generals de la pedagogia i en concret, sobre la vinculacio entre el punt de vista macro amb el punt deExpand
Nou curs, nou informe UNESCO
L'acció i la reflexió pedagògiques. Entre la permanència i el canvi / L’action et la réflexion pédagogiques. Entre la permanence et le changement
Els cinquanta numeros de Temps d’Educacio son un motiu per a repensar el sentit de la reflexio pedagogica, avui. Com ho son el set-cents anys de la mort de Ramon Llull o els cent anys de laExpand
La formació del professorat en la societat plural
Renovar la formació. Decàleg a quatre mans
El progres dels nostres infants, de les nostres escoles i de les nostres societats depen de factors molt diversos; tanmateix, la presencia de mestres, professors i professores cada vegada mes benExpand
Innovar o conservar a l'escola: una anàlisi en tres nivells
The article aims to contribute to the analysis of changes in schools and the assessment of what we mean by educational innovation from three processes that significantly affect the evolution of ourExpand
  • 1
Vivir la vida deprisa, deprisa
  • 1
El professorat en el laberint educatiu
...
1
2
3
...