• Publications
  • Influence
Hypoglycaemia in endocrine, diabetic, and internal diseases [Hipoglikemia w schorzeniach endokrynologicznych, diabetologicznych i internistycznych].
Hypoglycemia is a decrease in blood glucose concentration below the physiological level. It occurs in healthy people and in people with various diseases with inadequate secretion of insulin by βExpand
Wpływ wolnozmiennych pól magnetycznych na przebieg bólowej polineuropatii u chorych na cukrzycę — badanie pilotowe
Wstep. Bol w przebiegu polineuropatii cukrzycowej stanowi powa?ny problem zdrowotny. Stosunkowo ³atwo jest rozpoznaae to powik³anie, jednak skuteczne leczenie przeciwbolowe wci±? pozostajeExpand
Profil glikemii a stopień zaawansowania zmian miażdżycowych, ocenianych na podstawie pomiaru grubości kompleksu intima-media u chorych na cukrzycę typu 2
Wstep. Cukrzyca i zwi±zane z ni± po¼ne powik³ania stanowi± nierozwi±zany problem wspo³czesnej diabetologii. Wyniki dotychczas przeprowadzonych badan dowiod³y, ?e intensywne leczenie pozwala naExpand
Cukrzycowa choroba nerek jako problem wyboru doustnego leczenia
TLDR
The aim of this article was to review the possibilities of oral hypoglycemic treatment in diabetic patients regarding the stage of renal function. Expand
Wyrównanie metaboliczne chorych na cukrzycę typu 2 leczonych w poradniach lekarzy rodzinnych, kierowanych do specjalisty — wstępne wyniki programu
WSTEP. Mimo ?e cele kontroli glikemii zosta³y jasno zdefiniowane, odsetek pacjentow wyrownanych metabolicznie sukcesywnie sie zmniejsza. Przyczyn± tego stanu mo?e byae narastaj±ca liczba chorych,Expand
Zastosowanie systemu ciągłego pomiaru glikemii Minimed CGMS do oceny wyrównania metabolicznego u chorych na cukrzycę typu 2
Wstep. Obserwowany na prze³omie ostatnich lat postep w dziedzinie diabetologii sk³ania do poszukiwania metod umo?liwiaj±cych lepsz± kontrole oraz wyrownanie metaboliczne cukrzycy. Urz±dzeniemExpand
Ocena profilu glikemii a występowanie bólowej polineuropatii obwodowej u chorych na cukrzycę
Wstep. Cukrzyca i zwi±zane z ni± po¼ne powik³ania s± nadal nierozwi±zanym problemem wspo³czesnej diabetologii. Ostatnio wiele uwagi po¶wieca sie potencjalnej roli hiperglikemii poposi³kowej wExpand
Bólowa polineuropatia cukrzycowa — diagnostyka i możliwości terapeutyczne
TLDR
Celowe jest osiągniecie i utrzymanie wyrownania metabolicznego cukrzycy, poniewaz udowodniono, ze to wlaściwie hiperglikemia jest glownym czynnikiem sprawczym neuropatii cukRzycowej. Expand
Ocena realizacji zaleceń lekarskich dotyczących samokontroli glikemii przez pacjentów chorych na cukrzycę typu 2 oraz stopień implementacji zaleceń Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego dotyczący
Wstep. Samokontrola glikemii jest jednym z podstawowych elementow skutecznego leczenia hipoglikemizującego. To dzieki jej prawidlowej realizacji mozliwa jest modyfikacja terapii, tak aby zostalyExpand
Ocena kliniczno-epidemiologiczna chorych na cukrzycę typu 2 leczonych metforminą o przedłużonym uwalnianiu. Badanie EpiDiaMet Clinical and epidemiological evaluation of type 2 diabetic patients
TLDR
The reported EpiDiaMet study, conducted in type 2 diabetic patients with short duration of diabetes, treated with extended-release metformin indicates the need for treatment intensification and maximization of met formin doses. Expand
...
1
2
...