• Publications
  • Influence

Claim Your Author Page
Ensure your research is discoverable on Semantic Scholar. Claiming your author page allows you to personalize the information displayed and manage publications.
การวจยครงนเปนการวจยเชงพรรณนา (descriptive study) มวตถประสงคเพอศกษาระดบความเครยดของนกศกษาพยาบาลชนปท 4 ในการสอบขนทะเบยนและรบใบอนญาตเปนผประกอบวชาชพการพยาบาลและการผดงครรภ ของวทยาลยพยาบาลตำรวจ(More)
การวจยครงนมวตถประสงคเพอศกษา 1) ประสทธภาพการเรยนดวยสอการสอนอเลกทรอนกสเรองการพยาบาลผปวยผาตดหวใจแบบเปด 2) ความพงพอใจของนกศกษาในการเรยนดวยสอการสอน   อเลกทรอนกสเรองการพยาบาลผปวยผาตดหวใจแบบเปด(More)
บทคดยอ การวจยครงนเปนการวจยเชงพรรณนา (Descriptive Research) โดยมวตถประสงคเพอศกษา 1) ความรเกยวกบโรคอวน การบรโภคอาหาร และการออกกำลงกาย  การรบรความสามารถตนเอง ความคาดหวงในผลลพธของการปฏบตตว(More)