Learn More
การวจยครงนมวตถประสงค เพอศกษาความสามารถในการสรางสรรคทารำประกอบบทเพลงของนกเรยนชนประถมศกษาปท 4-6 ดวยการจดกจกรรมพฒนาผเรยนโดยใชรปแบบซปปา เพอศกษาความสามารถในการปฏบตนาฏยศพทภาษาทา และภาษานาฏศลป(More)
  • 1