• Publications
  • Influence

Claim Your Author Page
Ensure your research is discoverable on Semantic Scholar. Claiming your author page allows you to personalize the information displayed and manage publications.
ทดนเปนปจจยการผลตสำคญในการผลตปาลมนำมน งานวจยนมวตถประสงคเพอศกษาสภาพทางเศรษฐสงคมและการตดสนใจขยายพนทเพาะปลกปาลมนำมนของเกษตรกร และวเคราะหปจจยกำหนดการตดสนใจขยายพนทเพาะปลกปาลมนำมนของเกษตรกรในอำเภออาวลก(More)
In Songkhla Province, the rubber farmer normally prefers high-frequency tapping system, this leads to  detrimental impact on rubber trees. Therefore, double cut alternative tapping system (DCA)(More)
บทคดยอ การศกษาวจยน  มวตถประสงคเพอศกษาความตองการพฒนาเทคโนโลยและนวตกรรมทางการศกษาของโรงเรยนอาชวศกษาเอกชน อำเภอหาดใหญ จงหวดสงขลา กลมตวอยางเปนครผสอน จำนวน 268 คน รวบรวมขอมลโดยใชแบบสอบถามและสมภาษณผบรหาร(More)
บทคดยอ แหลงทรพยากรทางธรรมชาตทสำคญแหงหนงของประเทศไทย คอ ลมนาทะเลสาบสงขลา ซงมความหลากหลายทางชวภาพและศกยภาพทางเศรษฐกจ การบรหารจดการในรปแบบบรณาการเพอความยงยนของลมนาทะเลสาบสงขลา(More)
การทำสวนปาลมนำมนเปนการเกษตรทสำคญของอำเภออาวลก จงหวดกระบ งานวจยนมวตถประสงคเพอ 1) ศกษาสภาพทางเศรษฐสงคมและจำแนกระบบการผลตปาลมนำมนของเกษตรกร และ 2)(More)