• Publications
  • Influence
Advanced Skin Replacement
ผวหนงเปนอวยวะทใหญสดในรางกาย มหนาทในการปกปองรางกายตอการบาดเจบ ปกปองรงสยว และเชอโรคทเขาสรางกาย อกทงยงมหนาทในการรกษาสมดลของนำ และอณหภมในรางกายอกดวย ในกรณทมการบาดเจบตอผวหนงเปนบรเวณกวางและลกนน ผลทตามมาคอExpand