Learn More
งานวจยนมวตถประสงคเพอศกษาปจจยทสงผลตอการใชพลงงานไฟฟาในกระบวนการกดอะลมเนยม 6063 ดวยเครองกดอตโนมต ทงนเพอเปนแนวทางในการนำไปประยกตใชสำหรบการลดใชพลงงานไฟฟาในภาคอตสาหกรรม(More)
  • 1