Learn More
การวจยนเปนการวจยเชงสำรวจมวตถประสงคเพอศกษา  การบรหารความเสยงในหองสมดมหาวทยาลยในดานวตถประสงค ผรบผดชอบการบรหารความเสยง ประเภทของความเสยง และกระบวนการบรหารความเสยง(More)
  • 1