• Publications
  • Influence
همهگيرشناسی تروما در کودکان مراجعهکننده به مرکز آموزشی درمانی پورسينا
مصدوميت کودکان يک مسئله مطرح بهداشت عمومی در حال رشد در جهان می‌باشد. تروما شايع‌ترين علت مرگ‌ومير در کودکان است و باعث تحميل هزينه‌های سنگين به جامعه می‌شود. هدف: بررسی شيوع اپيدميولوژی در تروماExpand
بررسی فاصله زمانی و عوامل همراه در خدمترسانی اورژانس 115 استان گیلان
مقدمه: همواره وقوع بلایای طبیعی به‌عنوان سدی در راه گسترش اقتصادی، اجتماعی و عمرانی کشورها و ديرکرد اقدام درمانی به آسيب‌ديدگان بوده و این قبیل پيشامدها یکی از مهمترین علل آسیب‌ هستند. و زمان رسیدنExpand
ارزیابی آسیب پذیری لرزهای سازه فولادی مقاومسازی شده با میراگر مشتق کسری با لحاظ متغیرهای غیرقطعی
استفاده از میراگرهای ویسکوالاستیک یکی از موثرترین راهکارها برای مقاو‌مسازی لرزه‌ای ساز‌ه‌ها هستند. نتایج بسیاری از مطالعات آزمایشگاهی نشان داده است که مدل‌های مشتق کسری برای مدلسازی میراگرهایExpand
...
1
2
...