• Publications
  • Influence
ارزیابی تاثیر کاربرد ارقام مقاوم پنبه در کارایی حشرهکش ایمیداکلوپراید(SC 35%) روی مراحل رشدی سفیدبالکپنبه،Bemisia tabaci Gennadius
کاربرد گیاهان مقاوم در مدیریت تلفیقی آفات (IPM) و سازگاری آن­ها با کنترل شیمیایی در مطالعات زیادی بررسی شده است. برای بررسی نقش تلفیق کاربرد ارقام مقاوم و استفاده از حشره­کش­ها، تاثیر ایمیداکلوپرایدExpand
تاثیر صابون روغن نارگیل و عصاره فرآوریشده فلفل قرمز در مقایسه با کنهکش پروپارژیت روی کنه انجیر،Eotetranychus hirsti Baker & Pritchard، در شرایط صحرایی
کنه تارتن انجیر، Acari:(Tetranychidae) Eotetranychus hirsti Baker & Pritchard یکی از مهم­ترین آفات درختان انجیر در اﯾﺮان و ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻬﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. این آفت موجب ریزش برگ ­ها شده و خسارت قابلExpand
ویژگی­های زیستی کنه جوانه بادام (Acalitus phloeocoptes (Nalepa) (Acari: Eriophyoidea در استان خراسان رضوی
بادام از محصولات باغی مهم ایران بوده و در دنیا، سهم عمده‌ای در تولید دارد. یکی از آفات مهم این محصول، کنه جوانه (Acalitus phloeocoptes (Nalepa  بوده که خسارت آن همراه با علائم خشکیدگی جوانه‌ها رویExpand
تأثیر عصارهی فلفل قرمز و سیر برای کنترل پورهی پسیل معمولی پسته،Agonoscena pistaciae در شرایط صحرایی
پسیل معمولی پسته،Agonoscena pistaciae ، مهمترین آفت باغات پسته‌ است که با تغذیه از شیره‌ی نباتی برگ، جوانه و میوه، خسارت زیادی به محصول پسته وارد می‌آورد و هرساله باغ‌داران برای کنترل این آفت ازExpand
...
1
2
...