• Publications
  • Influence
ارزیابی رقابت چاودار در مقابل گندم
به منظور بررسی اثر رقابت چاودار (Secale cereale) با گندم آزمایشی در سال زراعی 1379-1378 در مراکز تحقیقات کشاورزی مشهد و گناباد به صورت سری جایگزینی در قالب طرحهای کامل تصادفی با چهار تکرار در مشهد وExpand
بررسی اثر چهار گیاه پوششی بر مدیریت علفهایهرز در باغات آلو (Prunus domestica) در شهرستان ارومیه
به منظور بررسی تاثیر گیاهان پوششی زمستانه و روش­های مدیریت بقایای آنها بر تراکم و‌ وزن خشک علف­های هرز، آزمایشی طی دو سال زراعی 1394-1392 در یک باغ آلو (Prunus domestica) در شهرستان ارومیه اجرا شد.Expand
تاثیر بقایای کود سبز بر گل جالیز مصری (Orobanche aegyptiaca Pers.) و روابط رشدی گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum L.)
به‌منظور بررسی کارایی کود سبز بر کنترل گل‌جالیز مصری(Orobanche aegyptiaca. Pers)  در گوجه‌فرنگی (Lycopersicon esculentumL.) و تعیین اثرات آن بر رشد گوجه‌فرنگی آزمایشی گلخانه‌ای در قالب طرح کاملاExpand
مطالعه جوامع علفهای هرز پارک خورشید مشهد
در راستای زیبا‌سازی و بهبود فضای سبز کلان شهر مشهد وضعیت علف‌های هرز پارک خورشید مشهد مورد بررسی قرار گرفت. جوامع نسبتا متنوع علف‏های هرز مستقر در دو بخش اراضی مسطح و دامنه‏های پارک خورشید مشهد از 30Expand
ارزیابی پتانسیل پراکنش جغرافیایی بزچره(Dodartia orientalis L) در ایران و جهان در شرایط اقلیمی حاضر و تغییر اقلیم آتی
به منظور ارزیابی تأثیر اقلیم و تغییرات آتی آن روی توزیع جغرافیایی احتمالی علف‌هرز بزچره(Dodartia orientalis ) ،که یک گونه مهاجم در دنیا و ایران است، پژوهشی در سال 1396 در دانشگاه فردوسی مشهد باExpand
...
1
2
3
...