Learn More
رخداد امواج داخلی غیرخطی در خلیج عمان بارها از طریق ثبت و پردازش اثرات سطحی این امواج توسط سنجنده­های راداری SAR  به اثبات رسیده است. اکثر بسته­های امواج داخلی در ناحیه فلات قاره خلیج عمان و در شرق(More)