• Publications
  • Influence
تغییرات فصلی رنگیزه های فتوسنتزی و پرولین در گیاه دریاییF. Halodule uninervis از استان هرمزگان در خلیج فارس
در این پژوهش تغییرات فصلی برخی فرایند های فیزیولوژیکی در گیاه دریایی Halodule uninervis ازمنطقه بین جزر و مدی منطقه گلشهر بندر عباس در تابستان 1388 تا بهار 1389 در چهار فصل مورد بررسی قرار گرفته است.Expand
بررسی جذب بیولوژیکی یون (II) Ni برای تصفیه پساب های صنعتی توسط جلبک Sargassum sp. بهصورت کربن اکتیو
حذف انواع آلایند ها بخصوص فلزات سنگین از آب‌ها و پساب ها به‌وسیله جاذب‌های بیولوژیک، به علت دارا بودن مزیت‌هایی نظیر ارزان بودن بیوماس‌ها، امکان دستیابی به راندمان‌های بالای حذف با وجود متفاوت بودنExpand
شناسایی وتعیین توده زنده ماکروجلبک های منطقه جزرومدی استان بوشهر
شناسایی و ارزیابی توده زنده ماکروجلبک‌هادرچهار منطقه پلاژ جفره،منازل سازمانی نفت کش،پارک دانشجو وپارک لیان در منطقه بوشهر در بهمن ماه زمستان 1388 در مناطق بالا، میان و پایین جزر و مدی بررسی شدند.Expand
بررسی اثر مس (Cu+2 ) بر میزان کلروفیل a و تراکم جلبک Scenedesmus obliquus
محیط های آبی اغلب در معرض آلاینده های مختلف از جمله فلزات سنگین هستند که انتشار آنها به داخل آب ها می تواند مشکلات مخلتفی برای گیاهان بوجود آورد. در این بررسی اثر فلز سنگین مس (Cu+2) بر تراکم و میزانExpand