Learn More
زمينه و هدف : اگرچه مجموعه ای از ريسک فاکتورهای قلبی-عروقی شناسايی شده است، اما اخيرا نارسايی تائورين به عنوان يک ريسک فاکتور قلبی-عروقی معرفی شده و مطالعات اندکی در خصوص اثر مکمل تغذيه ای تائورين در(More)
  • 1