• Publications
  • Influence
رابطه بین سلامت معنوی و خودکارآمدی در زنان باردار مراجعهکننده به مراکز بهداشتی روستایی ارومیه در سال 1394
مقدمه: سلامت معنوی یکی از ابعاد مهم سلامت است که می‌تواند باعث ایجاد معنا و مفهوم در زندگی، امید و آرامش درونی در فرد گردد. از طرفی، خودکارآمدی قضاوت و اطمینان فرد در مورد توانایی‌های فردی است. با
بررسی ترکیب شیمیایی اسانسهای Centaurea urvillei DC. subsp. deinacantha و Centaurea pterocaula Trautv.
هر دو گونه Centaurea pterocaula Trautv. و C. urvillei DC. subsp. deinacantha نوعی گل‌گندم هستند. هدف از این مطالعه تعیین ترکیب‌های شیمیایی در روغن‌های اسانسی گونه‌های مذکور برای استفاده در مواد
سبع هشتم، حقیقتی اسرارآمیز تا تعبیری طنزآمیز
حقیقت انسان به لحاظ ادراک و آگاهی دریایی عمیق و ژرف است که انسان بالقوه توانایی دست­یابی به دیگر سطوح آگاهی و ادراک را دارد و چگونگی بازتاب و بحث در آن از جایگاه گسترده و وسیعی در میان تعابیر و
بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس گیاه Centaurea xanthocephala (DC.) Schultz-Bip. در رویشگاه طبیعی ارومیه
گونه C. xanthocephala نوعی گل‌گندم چندساله است که در منطقه شمال غربی کشور پراکنش دارد. هدف ازانجام این تحقیق تعیین ترکیب‌های شیمیایی موجود دراسانس گونه‌ گل گندم سرطلائی برای کاربردهای احتمالی آن در
بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس اندامهای مختلف گیاه Centaurea zuvandica (Sosn.) Sosn. از رویشگاههای مختلف
گونه Centaurea zuvandica (Sosn.) Sosn. نوعی گل‌گندم چندساله است که در مناطق شمال و شمال‌غربی کشور پراکنش دارد. اندام هوایی گیاه در مرحله گلدهی در پایان خرداد 1390 از مناطق فیروزکوه، قائم‌شهر و جاده
...
...