• Publications
  • Influence
بررسی نقش باکتریهای اندوفیت گندم در القاء مقاومت علیه Gaeumannomyces graminis var. tritici در گلخانه
در این بررسی امکان القای مقاومت در گندم (رقم پیشگام) علیه بیماری پاخوره ناشی از قارچGaeumannomyces graminis var. tritici (Ggt) با کاربرد پنج استرین باکتریایی اندوفیت در شرایط گلخانه مورد بررسی قرارExpand
اثر اسانسهای مختلف گیاهی بر روی Pseudomonas syringae pv. lachrymans به عنوان آفت خیار
خیار از گیاهانی است که مصرف خوراکی بالایی دارد، ولی سالانه، خسارت فراوانی بر اثر تهاجم بیمارگر عامل لکه زاویه‌ای در مزارع و گلخانه‌ها به آن وارد می‌شود. رایج‌ترین روش کنترل این آفت، استفاده از باکتریExpand
بررسی امکان کنترل بیولوژیک بیماری سیاهک پنهان معمولی گندم توسط برخی ازجدایه های سودوموناس
چهارصد جدایه باکتری از خاک ناحیه ریزوسفر گندم جدا و بر اساس قدرت آنها در ممانعت از تندش تلیوسپورهای نژادL10 قارچ ‍Tilletia laevis مورد ارزیابی قرار گرفتند. تعداد 17 جدایه نماینده گروههای مختلفExpand
بازدارندگی باکتری های اپی فیت یونجه بر باکتری کلاوی باکتر عامل پژمردگی یونجه
سابقه و هدف: به دلیل استفاده بی رویه از سموم شیمیایی و تاثیرات منفی آنها بر محیط زیست، امروزه روش های دیگری مانند استفاده از باکتری های اپی فیت و اندوفیت برای کنترل عوامل بیماری‌زا بسیار مورد توجهExpand
بازدارندگی سودوموناسهای فلورسنت علیه گالزایی نماتد Meloidogyne javanica روی گوجهفرنگی در شرایط گلخانه
از ریزوسفر بوته‌های گوجه‌فرنگی و درختان زیتون استان‌های گلستان، گیلان (منطقه رودبار) زنجان و قم نمونه‌های خاک جمع‌آوری شد. از این نمونه‌ها باکتری‌های جنس Pseudomonas روی محیط کشت King’s B جدا وExpand
...
1
2
3
4
5
...