• Publications
  • Influence
بررسی فراوانی برخی بیمارگرهای همراه با بیماری سرارغوانی سیبزمینی
در برخی مزارع سیب­زمینی نشانه­های پژمردگی همراه با سرارغوانی، ریزبرگی، زردی و لوله‌ای شدن برگ، تورم جوانه­های جانبی و غده‌های هوایی مشاهده می­شود. بررسی460 نمونه‌ جمع‌آوری شده از مزارع سیب­زمینیExpand
مدیریت بیماری پژمردگی باکتریایی( پوسیدگی قهوهای) سیبزمینی
یکی از بیماری­های مهم و اقتصادی سیب­زمینی که سبب کاهش کمی و کیفی محصول سیب­زمینی می­شود، بیماری پژمردگی باکتریایی می­باشد. عامل بیماری باکتری Ralstoniasolanacearumاست. حدود 44 خانواده گیاهی میزبانExpand
الگوی rep-PCR استرین¬های Pectobacterium جدا شده از سیب¬زمینی دارای علایم بیماری-های پوسیدگی نرم و ساق سیاه در استان همدان
استرین­های وابسته به باکتری جنس Pectobacterium از مهم­ترین عوامل بیماری­زای گیاهی به­ویژه سیب­زمینی هستند. در استان همدان همه ساله گونه­های مختلف این باکتری زیان­های فراوانی را به بار می­آورند. ازExpand
مدیریت تلفیقی بیماری جرب(اسکب)باکتریایی سیبزمینی
بیماری جرب باکتریایی سیب‌زمینی یکی از بیماری‌های مهم و اقتصادی سیب‌زمینی است که در تمامی کشورهای تولیدکننده سیب-زمینی‌ گسترش داشته و به عنوان یکی از مهمترین عوامل خسارت‌زای این محصول محسوب می‌گردد.Expand
مدیریت بیماری پوسیدگی نرم باکتریایی سیبزمینی
پوسیدگی نرم توسط باکتری (Pectobacterium (Erwinia) carotovorum subsp. carotovorum (P.c.c.ایجاد می‌شود و دامنه میزبانی این باکتری بسیار وسیع بوده و تعداد زیادی از گیاهان زینتی و زراعی مانند: ذرت، برنج،Expand
کاربرد سالیسیلیک اسید در مدیریت تلفیقی بیماریهای باکتریایی سیبزمینی
از بیماری­های مهم و اقتصادی سیب­زمینی می­توان پژمردگی باکتریایی، پوسیدگی نرم و ساق‌سیاه و برخی بیماری­های قارچی مانند ریزوکتونیا و فوزاریوم را نام برد. بیماری­های مذکور دارای گسترش جهانی و در آفریقا،Expand