• Publications
  • Influence
ارزیابی رفتار لرزه ای دیوارهای سبک فولادی سرد نورد شده با مهاربند K شکل و اتصالات بهبود یافته تحت بار جانبی یکنواخت یکطرفه
این تحقیق به بررسی ارزیابی عملکرد لرزه‌ای دیوارهای سبک فولادی سرد نورد شده با مهاربندهای K شکل تودلی و اتصالات بهبود یافته تحت بارگذاری جانبی یکنواخت یکطرفه میپردازد. برای این منظور ابتدا مدلExpand
بررسی رابطة توسعة حرفهای با نوآوری آموزشی اعضای هیئت علمی دانشکدههای روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاههای دولتی شهر تهران
زمینه: رسالت امروز دانشگاه‌ها برای ادامة حیات و پرورش هر چه بهتر نیروی انسانی افزایش کمیت و کیفیت خدمات و به تبع آن نوآوری‌های آموزشی است. در این میان توسعة حرفه‌ای نقش سازنده‌ای در ارتقاء دانش وExpand
کانون اصلاح و تربیت از منظر پیشگیری رشدمدار
احکام سالب آزادی نوجوانان، در قالب نگهداری در کانون اصلاح و تربیت نمود می‌یابد. همچنان که از عنوان این موسسه پیداست، نگهداری نوجوانان معارض با قانون باهدف اصلاح و درمان آن‌ها صورت می‌گیرد. ازاین‌رو،Expand